Javno akharimos

124

Foro Sombor-talo pa e društvene delatnosti bičhalde javno akharimasko apel pa e sja manuša save kamen te len pesko than ande javno rasprava savo si khudo -nacrt Lokalnog akcionog plana za decu pa o foro Sombor ande vrjama katar 2021. džikaj 2023. berš.Savora šaj te bičhalen pesko ramome dikhimos pe atresa:Gradska uprava grada Sombora,Trg Cara Uroša broj 1, 25101 Sombor bnesovic@sombor.rs bnesovic@sombor.rs

24. mart 2021. berš (Tatrađi) inkerđola e prezentacija po Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za preiod od 2021. dži kaj 2023. berš ande foroski sala Županije (108) katar 12,00 dži kaj 13,00 časurja.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za decu za period od 2021. do 2023. godine (10-24.3.2021.)

romanolil.ne