Raspisan konkurs za dodelu seoskih kuća – do 1,2 miliona dinara vrednosti

0
282
romanolil.net

Seoska kuća sa okućnicom se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000 dinara, odnosno ukupna vrednost nepokretnosti ne može biti viša od navedenog iznosa.

Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti korisniku bespovratnih sredstava, na namenski dinarski podračun kod poslovne banke.

Za mlade do 45 godina

Podnosioci prijave na javni konkurs mogu biti supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja.

Seoska kuća sa okućnicom se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću. Mladi poljoprivrednik/ca u smislu ovog Programa je fizičko lice starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.

Za mlade do 45 godina

Podnosioci prijave na javni konkurs mogu biti supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja.

Seoska kuća sa okućnicom se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću. Mladi poljoprivrednik/ca u smislu ovog Programa je fizičko lice starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.

Povratak u sela – izbor ili izlaz?

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Detaljnije o uslovima konkurisanja možete pročitati u dokumentima ispod teksta.

DOKUMENTA

https://cdn.agroklub.com/upload/documents/obrazac-prijave-seoske-kuce.pdf?

https://cdn.agroklub.com/upload/documents/tekst-javnog-konkursa-seoske-kuce.pdf?

https://cdn.agroklub.com/upload/documents/program-dodole-bespovratnih-sredstava-za-kupovinu-seiske-kuce-sa-okucnicom.pdf?