Prijave za zamenu stolarije

0
290
romanolil.net

Od četvrtka 15.07. biće raspisan konkurs za sve zainteresovane građane naše opštine koji žele da učestvuju u programu zamene stolarije. Cilj sprovođenja mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u domaćinstvima na teritoriji opštine Apatin.

Sve informacije o konkursu, kao i potrebne obrasce za prijavu, zainteresovani mogu da dobiju u kancelariji 33 opštinske uprave Apatin ili da iste preuzmu sa sajta opštine Apatin u četvrtak (sutra) nakon objavljivanja konkursa.
Deo pravilnika o sufinansiranju mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Apatin koji će u četvrtak (sutra) biti objavljen u celosti, prenosimo kako bi se zainteresovani mogli blagovremeno informisati.

Sufinaniranje unapređenja energetske efikasnosti u opštini Apatin, iznosom od 5.000.000,00 dinara, radiće se za meru energetske efikasnosti:
1) zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata na porodičnim kućama i stanovima sa pratećim građevinskim radovima;

Ukupna planirana sredstva koje opština dodeljuje za ovu meru su 5.000.000,00 dinara.
Opština definiše sredstva podsticaja sa PDV-om koja će se dodeliti pojedinačnom krajnjem korisniku za ovu meru kao iznos od:
(1) 50% od iznosa prihvatljive cene sa PDV-om po jedinici mere, koja se dobija množenjem: (1) količine iz dostavljene profakture i (2) prihvatljive jedinične cene za ovu meru sa PDV-om, iz poslednjeg stava ove tačke.

Maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru mogu iznositi do 100.000,00 dinara sa PDV-om po prijavi. Prihvatljiva jedinična cena za ovu meru sa PDV-om se određuje da može iznositi do 14.000,00 dinara po kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata do 20.000,00 dinara po metru kvadratnom za ulazna vrata.

Dokumentacija koju dostavlja građanin podnosilac prijave pri podnošenju prijave:
1) potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mere energetske efikasnosti;
2) popunjen obrazac (Prilog 2) ovog pravilnika,
3) fotokopiju lične karte ili očitana lična karta podnosioca zahteva kojom se vidi adresa stanovanja podnosioca prijave;
4) rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu;
5) kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta;
6) fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da vlasnici žive u prijavljenom stambenom objektu o (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 50 kWh mesečno);
7) predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta koji se bavi izradom i ugradnjom stolarije;
8) izjava o članovima domaćinstva sa fotokopijom ličnih karata(očitana LK ako je sa čipom) za svakog člana domaćinstva sa jasno vidljivom adresom stanovanja, odnosno prijavom prebivališta za decu ili izvod iz matične knjige rođenih;
9) potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja.
Opština će po službenoj dužnosti pribaviti informacije izvod iz lista nepokretnosti i uverenje o plaćenom porezu za navedenu nepokretnost.