Osma sednica skupštine grada Sombora

68

Sombor,12.03.2021.god. skupštinska sala Županija

Održana je osma sednica skupštine grada Sombora.Ispred gradskih odbornika se našlo 13 tačaka dnevnoga reda.Između ostalih predloženih  tačaka dnevnoga reda našao se i: Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2023.godine.

Važno je napomenuti da je Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2023.god. usvojen, te da se može krenuti sa implemnetacijom istoga.

romanolil.ne