KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2021/2022.god.

0
650
romanolil.net

KO MOŽE DOBITI STIPENDIJU?

Za dodelu stipendija mogu konkurisati:

Učenici romske nacionalnosti od I-IV razreda mogu konkurisati za dodelu stipendija samo ako pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako su tekuću školsku godinu upisali prvi put, ako se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

DOKUMENTA ZA KONKURISANJE

Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2021/2022, možete da naručite preko škole koju učenik pohađa, počev od 1. septembra 2021. ili da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:u Novom Sadu: Knjižara Službeni glasnik, Jevrejska 13, tel: 021/6622‑609 u knjižarama SLUŽBENOG GLASNIKA

Korisnici iz prethodne godine, dobijaju na svoje ime PRIJAVU, Obrazac broj 1a i uz njega dostavljaju ostalu dokumentaciju koja je potrebna po konkursu za školsku 2021/2022. godinu.

Za prijavljivanje na konkurs podnose se dokumenta, odnosno obrasci koji su sastavni deo Konkursa:

PRIJAVA = Obrazac br.1

UVERENJE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju = Obrazac br.2

UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4

Dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji = Obrazac br.5

Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika.

Učenik koji konkuriše za stipendiju, a koji je prethodne školske godine primao stipendiju podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su deo Konkursa:

PRIJAVU = Obrazac br.1a koji se sastoji od dokaza o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju

UVERENJE o prosčnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4

Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika

Dokumenta, odnosno obrasci iz Konkursa za stipendije, moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe:

Obrazac br.2 i Obrazac br.1a overava srednja škola koju učenik pohađa i u kojoj je upisao tekuću školsku godinu.

Obrazac br.4 overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja/staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br.3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice od januara do juna tekuće godine

Dodatne informacije za učenike koji su primali stipendiju u predhodnoj školskoj godini: KANDIDATI KOJI SU PRIMALI STIPENDIJU PRETHODNE ŠKOLSKE GODINE, DOBIĆE PREKO ŠKOLE OBRAZAC 1a KOJI ZAMENJUJE OBRAZAC BROJ 1 I 2.

Za sve koji konkurišu potrebna je potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Konkursnu dokumentaciju za stipendije možete  slati na adresu:

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 25,  21000 Novi Sad

Telefon: 021/488-17-23

Elektronska pošta: info@inkluzijaromavojvodina.rs