NAKHLE 999 BERŚ !!! BIANDILI JEKH NACIA

MASAKO WATABE·

Ake jekh artìkli katar-o Marcel Kurtiade/Courthiade

Te bićhalen tumare amalenqe akava artìkli kaj te ʒanen savorre e Rromenqi purani història.

Sorry, this article only in Rromani.

*********************************

NAKHLE 999 BERŚ !!! BIANDILI JEKH NACIA

E historikane publikàcie śaj ulavdǒn anda duj grùpe: pe jekh rig si rodlǎrimasqe butǎ, kaj sikavdǒn neve arakhimàta thaj argumentàcia (butivar vi polemìka) pal-o ćaćipe jekhe teoriaqo, tezaqo ja hipotezaqo thaj pe aver rig si publikàcie, save ʒanaven buxles e manuśen pal-odova so arakhlilo andar-e rodlǎrimasqe butǎ. Naśti sol duj te oven anda jekh publikàcia, sar naśti vi te rodes drom maśkar-o veś, vi te lingres tuça bute manuśen. Ʒikaj sarkon śaj arakhel but rodlǎrimasqe butǎ anda verver ćhiba thaj ʒikaj e Bosnaqe manuśa, Rroma thaj gaʒe, maj but kamen te ʒanen o rezultàto e rodlǎrimatenqo desar o drom so lingerdas ʒi lenθe, alosardam anda kaja ćhonustik te mothovas maj but pal-o rezultàto desar pal-e rodlǎrimàta – bi te garavas e pućhimàta kaj śaj te oven diferènce and-e opìnia.

1-to KOTOR: SAR DURILE E PROTO-RROMA ANDAR-E INDIA

E Indiaqi origìna e Rromenqi

Savorre adǐves ʒanen so e rromani nàcia avel andar-e India. Vi e anglune Rroma so aresle and-e Evròpa kòrkorre mothovde so si von Indiaqe manuśa, sar sikaven verver but purane dokumèntura de katar-o berś 1422 (xronìka e forosqi Forli, Itàlia). Ni avile an-e Evròpa sar biʒangle manuśa, sas len an-e godǐ lenqi història aj o drom so phirde. Maj palal aśundile aver tèze pal-e Rromenqi origìna thaj e India cerra bisterdili sar dadesthan e Rromenqo – si te mothovas maj palal pala kaja tèma. E Rroma maj phenen sas so aven e Indiaθar nùma e bare gaʒe ni pakǎje len, ni aśunde len serioz sa ʒi kana jekh doś sikavdas palem e ćaćutni origìna e Rromenqi. Kaja doś sas e konfùzia maśkar-e vòrba CINGANA thaj e vòrba CINGHALA and-e diskùsia maśkar jekh Ungriko raśaj thaj trin terne studèntura Indiaθar, save maladile an-e Holàndia. Kaja doś ʒangavdas o seripe pal-e Rromenqi ćaćutni origìna Indiaθar thaj e komparàcia maśkar-e rromani lèksika thaj e lèksika e ćhibaqi hindustani duślardas o pućhipe.

E India angla so durile laθar e proto-Rroma.

Pal-e India angl-o durǒpe e Rromenqo laθar, śaj te phenas but, no vasno si akathe te liparas so o nivèli e kulturaqo sas but opre sar filozòfia, mùzika, literatùra, polìtika thaj kola. An-o 7-to śeliberś, jekh thagar andar-o Thaneśvar, o Harśa Vardhan, kidlas sa e phuva e nordutne Indiaqe (maj but diplomaciaça) te kerel jekh baro prathagaripe thaj vazdlas o fòro Kanauʒ (paś-o adǐvesutno fòro Lakhnau, nadur andar-e Agra kaj si o Taʒ Mahal) kaj te ovel politikano śerutno fòro e Indiaqo. Ćaćimasθe pal-e Harśasqo meripe, lesqo prathagaripe ulavdilo kotora-kotora no o Kanauʒ aćhilo sar kulturàlo, spirituàlo thaj dombikano (artistiko) śerutno fòro ʒi k-o 11-to śeliberś. Śaj te phenas so odothe aven sas manuśa so kamen sas te siklǒn mùzika, devlikano teàtro (sar khelen sas paś-e laćhe thana thaj avera khangerǎ), thaj verver profèsie gasave. O fòro, so sas 6-kilometrenqo ućo paś-e len Gànga, sas pinʒardo vi pal-e laćhe sunga (parfìmura) so kerel sas thaj bikinel sas ʒi but dur. But barvalo sas godlesqe so but manuśa anen sas sumnakaja thaj kućbarra vaś-e devela – o śerutno devel e forosqo sas e Kali Dùrga, pinʒardi vi sar Ćhaj Bangi (sanskritikanes Kanja Kubʒa – so dias maj palal e forosqo anav Kanauʒ).

O Afganistàno an-o 11-to śeliberś thaj e Mahmudosqe ràzie an-e India

An-o berś 999 jekh manuś, o Mahmùdo andar-o Gàzni (jekh fòro nadur p-e mismerig katar-o Kabùlo – ʒi adǐves śaj te dikhen les p-e màpa) kerdilo sultàno e Afganistanosqo. Lesqo sas vi o Xorasàno katar-e Kaspiàno Derǎv ʒi k-e len Amu Daria. Kaj te vàzdel pesqo them, sas siklo te phirel an-e India, te mudarel aj te thabarel sa pe pesqo drom, aj maj but te lurel (te ćorel zoraça) sa e sumnakaja, e kućbarra, sa so mol sas but kaj te anel sa anda pesqo fòro. Maśkar-o b. 1001 thaj o b. 1027, o Mahmùdo xutla 17 var p-e India, kerindoj 17 ràzie, na te lel phuva ja te anel nevi relìgia ja polìtika, sar uśarel sas pes, sadaj te lurel mangin. Anda sarkon fòro so lel sas, vov mudarel sas e murśen thaj butivar vi e ʒuvliʒejen, nùma kana astardas o Kanauʒ, an-o b. 1018, andas len savorren, 53.000 manuśen but bare kvalifikaciaça andar verver butǎ (mùzika, teàtro, arxitektùra, stratègia thaj kola) phirindoj, phandavde zinʒirençar, ʒi k-o Gàzni. Andas peça vi 385 vastiněn (slònura) thaj 3.000.000 sumnakune dirhama (sar adǐves maj but desar duj miliàrdura rupune/Èvrora) – gaći barvalo sas o fòro Kanauʒ. Ćaćimasθe, astardas bute manuśen vi andar-o fòro Mathùra, so perel sas vi vov an-o thagaripe e Kanauʒosqo thaj andas len an-o Gàzni. E lovençar so ćordas/lurdas andar-o Kanauʒ, o Mahmùdo vazdlas jekh bari ʒamìa (e «Devlesqi Manglǎrdi») – so lesqe kerde arxitèktura andar-o Kanauʒ, jekh universitèta thaj jekh sar-muzeum – sar mothovel o Firìśta, aśundo purano historiàno e Indiaqo. Lesqo res astarindoj e Kanauʒesqe manuśen sas te vàzdel o anav e forosqo Gàzni, so sas les ambìcia te kerel lesθar «e sundalesqo śerutno fòro ».

Xainga amare ʒanimatenqe pal-e Rromenqo egzodus

Maj anglal si e rromani ćhib: sar duślardas o Ralph Turner, voj avel katar-e maśkarutno segmènto e lenǎqe dolinaqo, e Gangasqo, aj laqi purani fòrma perel anda jekh grùpa e ćhibençar Braʒ thaj Awadhi – pe savenθe sas kerdini e nevikani ćhib Hindi. Aver siklo manuś, o Hancock, Rrom profesòro andar-e Amerika, arakhlas so e manuśa so vorbin sas proto-rromanes durile andar-e India trujal o b. 1000. Thaj maj bari xaing vaś-o ʒanipe si e Mahmudosqi història, so kerdas lesqo privàto sekretàro, o Abu Naser al-‘Utbi tel-o anav « Kitab al-Jamìni » (Jamin ud-Daulah ﺍﻟﺪﻮﻟﻪ ﻳﻤﻴﻦۥ « daxni musi e dinastiaqi », jekh guglo anav so e Bagdadosqo kalìfo dias sas e Mahmudos andar-o kamipe). Lesqi història mothovel sar o Mahmùdo lias drom karing-o Kanauʒ p-o 27 Septèmbra 1018, 31.000 xeladençar, mekindoj « e gugli lìndra thaj o kovlipe e kheresqo » – sar phenel o al-‘Utbi thaj sar areslo p-o 20 Decèmbra angl-o baro vudar e Kanauʒesqo. O thagar e forosqo, o Raʒpal, dikhlas so naj len śànca te oven maj zorale e sultanosθar thaj naślo an-o veś prdal-e len Gànga, phenindoj pire manuśenqe te na maren pen mamuj e xoraxani zor. Dikhle sas vi an-e ćaxraja vi an-e birovlenqo huraipe thaj dikhle so e baxt naj pe lenqi rig. Thaj e Sultanosqe drabarne arakhle and-o Kur'an so si o Devel lençar, pal-o miazipe maśkar-e vòrbe “Kanaudž” (arabikanes ﻗﻨﻮﺝ) thaj viʒavipen (ar. ﻓﺘﻭﺡ [futuh]) – pe savi ćhutas o naj kana putardas o Kitapo. Anda jekh dǐves o sultàno sa peravdas an-o fòro, sa e efta filatija so brakhen sas les, thaj astardas sa aj savorren, lingerindoj len ʒi k-o Gàzni maśkar-o pharo jevend e b. 1018-1019.

O al-‘Utbi phenel so maśkar-e Kanauʒesqe manuśa sas vi parne vi kale – so śaj te duślarel sosqe maśkar Rromenθe si ʒi akana vi parne vi kale. Aver interesànto tèma si so niekh lenθar ni pinʒarel sas e phuvaqi butǐ: sar maśkar Rromenθe (thaj godo sas aba pinʒardo an-o 7-to śeliberś, ʒikaj o Xuán Zàng so phirdas 20 berś an-e India, phenel so « an-o Kanauʒ, ma dikh so e phuv si phervali, naj pinʒardi phuvaqi butǐ thaj e manuśa maj but labaren e phuv kaj te kiden luludǎ laćhe sungenqe »). Aver si so sas maśkar-e manuśa so astardas o Mahmùdo sas reprezentisarde but profèsie aj but vàrne (kàste), de katar-e raśaja (Brahmàna) ʒi k-e gavutne aj butǎrne (śudra), aj vi manuśa avrial varnenθar: godlesθar si e rromani ćhib vàʒe ʒivindi pala pàśti 1000 berś, ke but verver sociàlo grùpe sas an-e deportàcia – thaj ʒanel pes, so jekh ćhib aćhol ʒivindi maj but kana e grùpe so vorbinen la si but heterogèno. Ćaćimasθe avere naśutnenqe ćhiba meren pala duj-trin generàcie thaj e ćhib e rromani ʒi adǐves, pala gaći but berś, si but zorali anda sa e Evròpa thaj maj dur.

An-o Afganistàno

Pe bibaxt (ja pe baxt) e proto-Rroma, so sas maj but hinduìstura, naśti keren sas (ja ni kamle te keren) so mangel sas lenθar o xoraxaj o Mahmùdo. But bari diferènca sas maśkar lenqe kultùre: maśkar proto-Rromenθe maj zorali sas e ahimsǎ (te na mudaren averen) thaj e patǐv karing-e verver relìgie aj pakǎimàta, ʒikaj o Mahmùdo sas baro mudarno thaj kamel sas te lingrel sathane e xoraxani relìgia. Athòska but sig bikindas len barvalenqe andar-o Xorasàno (nordutne phuva lesqe thagarimasqo). Śaj pakǎs so but sìgo pal-o b. 1018 (śaj and-e b. 1020-1030), o Mahmud Gazneli bikindas e manuśen, so andas sas zoraça andar-o Kannauʒ, kana dikhlas so von ni keren so kamel sas lenθar. Bikindas len barvale balamenqe aj rajenqe andar-o Xorasàno, so sas jekh baro kotor lesqe thagarimasqo. Kaj te hakǎras so ondilo maj palal, musaj te dikhas cerra maj xor e etnikani struktùra e themenqi pala save vakǎras.

2-to KOTOR: O DROM KATAR-O XORASÀNO ƷI K-E CIKNI ASIA (ANATÒLIA)

Tùrkura thaj Xoraxaja an-o 11-to śeliberś

Kòrkorro o Mahmùdo, sultàno and-o Gàzni (katar-o b. 999 ʒi kana mulo and-o b. 1030), sas o raklo e anglune sultanosqo e Sevük-Teginosqo, kaj sas sar origìna “Tùrko”. Sadaj kathe si o pućhipe “so sas Tùrko and-o vaxt lesqo?” Nas jekh nàcia, nas jekh ćhib, nas jekh pakǎpe. So sas? Avdǐves and-o Balkàno, bari konfùzia si kerdi vàʒe maśkar-e noja “tùrko”, “xoraxaj”, “saracèno” thaj “aràpo”. Gaja konfùzia aćhili katar-o purano vaxt – madikh so avdǐves “Tùrko” mandavel oficial jekh nàcia aj jekh them (Türkiye) thaj “xoraxaj” jekh relìgia (islam). Aver sas e situàcia angla jekh mìa berś. Duj trin śeliberśa angl-o vaxt e Mahmudosqo, akharen sas “tùrkura” ja “türkmènura” nesave grùpe save beśen sas (maj feder te phenas “phiren sas” – sas phirutne grastençar, bakrençar aj buzněnçar) and-e Mongolia, paś-e leja Orhon aj Selènga. Maśkar lenθe jekh oğuz (endaj, grùpa), pinʒardo sar “T'ukiue” (kinitika), sas te del pesqo anav sa e “Turkonqe”.

Katar-o 8-to 9-to śeliberś nesave durmutane Tùrkura aven karing-e Kinaqo Turkestàno thaj maj palal karing-e phuva maśkar-e leja Sir-Daria aj Amu-Saria (avdǐves Özbekistòno), aj vi ʒi k-e len Vòlga, and-e phuva kaj e manuśa vakǎren verver ćhiba andar-jekh famìlia sar e ćhib persikani: agnikani, kućikani, kothanikani, sogdikani, toxarikani thaj kola. Odothe o śerutno pakǎpe sas o buddhìsmo no sas vi cerra dasikani relìgia, o nestorianìsmo. Avindoj anda kala neve phuva, gadala “Tùrkura” nakhle prdal-e len Sir-Daria kaj sas o thagaripe e xoxarane Samanidonqo, save vakǎren sas persikanes. Von athòska xuterde o xoraxaipe sar relìgia, e arabikani sar ćhib e ʒamiaqi thaj e persikani sar kulturaqi ćhib. And-o b. 960, jekh aśundo manuś, baro and-e federàcia e oğuzenqi, o Selćùko, katar-o endaj e “Kınıkenqo”, lias te phirel karing-o Xwarezmo (maśkar e Kaspikani Deriav thaj e Aralosqo Talo) aj kerdilo xoraxaj pire trine raklençar. Mudardilo jekh lenθar, o Mihàjlo, and-o maripe a e Selćukosqe nuke, o Toğrül bèjo Dāwūd (990-1063) aj o Ćağrìa bèjo Muhamad (993-1060), kerdile bare thaj astarde and-o b. 1028 duj bare fòrura e Xorasanosqe: o Merv thaj e thanesqo śerutno fòro, o Niśapur, save sas e Mahmudosqe thaj kas sas bikinde odothe but Indiaqe manuśa andar-o Kanauʒ. And-e Xoraxanosqo xeladipe, sas baz gulàmura (bimeste no privileisarde xelade) Indiaθar, pinʒarde pala piri patǐv karing-o baro raj, thaj so keren sas jekh baraztaraz e Turkonçar. O Mahmùdo, zoralo xulaj, khetane e Xorasanosqe manuśençar aj lenqe gulamonçar, naśardas palpalem e Selćuklien prdal-e len Amu-Daria no kana mulo o Mahmùdo, zumavde von te aven palem: e Mahmudosqo raklo o Ma'sùdo nas les zor te ispidel len palem, odobor lokheder so e Xorasanosqe manuśa – thaj lençar lenqe bare xelade andar-e India, nakhle p-e rig e Selćuklienqi, godolesqe so nìmaj śaisarde te biran e sultanos, savo ʒanel sas sadaj te lel lenθar love zoraça kaj te ʒuvel sar barvalo raʒno, bi te ròdel love avere thanesθar, sar kerel sas lesqo dad kana lurel sas e India. And-o maripen k-o Dandanakàno (Maj 1040) viʒavde e Selćuklìe mamuj lesθe thaj von aćhile xulaja and-o Xorasàno (e dùma “xulaj” avel katar-o Xorasàno) – jekh grùpa xelade prastajas pal-o Ma'sud thaj mudardas les p-o drom e Indiaqo and-o Lahore and-o b. 1041.

E Selćuklienqo avipe

No e Selćuklìe ni ćalile so astarde o Xorasàno, tradie maj dur karing-o Bagdàdo, kaj aresle and-o b. 1055 khetane manuśençar andar-o Xorasàno thaj lenqe bimestençar andar-e India. Ćaćimasθe, anglune Selćuklìe aresle sas vi maj anglal an-e disǒriguti Anatòlia aba an-o b. 1047, no ni aćhile aj irisàjle palpale. Deśupanʒ berś maj palal lie palem drom aj phirde ʒi k-e Armènia kaj aresle and-o fòro Ani and-o b. 1064 thaj and-o Manzikert (avdǐves Malazgirt) efta berś maj palal, palem xeladençar andar-o Xorasàno thaj andar-e India; 28-to Avgùsto 1071, marde aj astarde o fòro. O Nikos Càngas, śundo Grèko an-e vizantini Història, mothovel so sas maśkar-e Selćuklìe but manuśa andar-e “Pentapotamìa” (Pentapotamìa sas o purano anav e Indiaqo – maj durmut e ratǒrigutne Indiaqo a but sig vi e saste Indiaqo). Godo berś aj godo maripe si but vasne and-e història e sundalesqi, godolesqe so paruvel sa e relàcie maśkar-e Evròpa thaj e Asia: e Ćağriasqo raklo, o Alp Arslàno (1029-1072), savo kerdilo śerutno and-o b. 1063 pala pire kakosqo meripe, e Toğrul-bejosqo, mardas pes and-o Manzikert e Rumanciaqe armiaça thaj viʒavdas mamuj-o Roman Diogenes 4-to, e Rumanciaqo prathagar, astardas les aj phandlas les. E història mothovel so vov pućhlas les: “te astardan sas man tu, so ka keres sas manqe?” – o Diogenes: “Pakǎv so ka mudarav sas tut, ja ka laʒarav sas tut and-e forosqe ùlice” – o Alp Arslan: “Me ka dukhavav tut vàʒe maj but: bi xolinaqo ka mekhav tut te ʒas tar mesto”…

So sas e “Rumància” ?

Kana uladilo o prathagaripe e Romaqo, an-o b. 395, o disǒrigutno kotor dikǎrdas o purano anav “Rum” ja “Rumància” (katar-e “Ròma”) thaj lesqo śerutno fòro sas o Konstantinòpolis (pinʒardo vi sar Carigràdo, avdǐves İstanbul), so sas vazdime p-o than kaj sàsas maj anglal o durmutano grekikano fòro Bizàntio. Godolesqe so vazdlas les palem o prathagar o Konstantìnos, lesθar lias o anav “Konstantinòpolis” thaj sa o prathagaripe si pinʒardo sar “Rumància” – madikh so e Rroma maj anglal akharen sas les sadaj “o Fòro’. E gaʒe akharen les “Bizància”, so si but nevo anav kerdino an-e Germània an-o 16-to śeliberś, śel berś pal-o peravipe e godole prathagarimasqo.

E Selćuklìe daraven e Evròpa

Jekh bari kali dar aresel ʒi and-e Evròpa. Ćaćes o prathagar e Rumanciaqo sas duśmàno e Romaqe thaj sa e Evropaqe (sas ćhudino avri andar-e Romaqi khangeri an-o b. 1054 – madikh so cerra phandilo palem laça an-o b. 1088), no kana avile khetane zorale Selćuklìe, Xorasaniòtura thaj Indiaqe manuśa – proto-Rroma, savorre xatam xoraxaja an-e dasenqe jakha (sas akharde “Saracènura”), e Evròpa dikhlas len sar vàʒe maj bare duśmànura desar e Rumància.

O Alp Arslàno phirdas sofora maj dur anglal thaj but sìgo astardas paśtǐ sa e Anatòlia – mekhindoj sadaj cikne phuva e Rumanciaqe. Naśardas vi e Egiptosqe Fatimidon, save dikǎren sas e “Svùnto Phuv”, o “Devlikano than” kaj sas e Xristosqo limòri. Ʒikaj sas e Fatimìdura xulaja and-e Svùnto Phuv, e pakǎnde andar-e Evròpa śaj ʒan sas odothe, grùpe grùpe, kaj te thalǎren e Devles – pokindoj love dromal, no kana e Saracènura astarde o than, nìmaj mekhen sas e dasen te aven p-e Xristosqe hadinǎ. E Rumància bićhaldas mujalen and-e Ròma – k-o duśmàno… kaj te mangel aźutipe. Sa e bare raśaja (5.000) sas kidime an-o fòro Piacenza e Italiaqi an-o Tirdaraj 1095, kaj te den godǐ pal-e teològia (so e komùnia si o ćaćo mas aj o ćaćo rat e Xristosqo) aj polìtika (sas bare problème e Germaniaça). E Romaqo Pàpa aśundas miśtes e Rumanciaqe mujalen, dikhlas so dikhlas, thaj bi pherdo o berś, p-o 27 Novèmbra 1095, akhardas and-o fòro Clarmont d'Auvernhe (avdives Clermont-Ferrand e Franciaqo) sa e dasen te uśten thaj te len drom karing-e Palestìna kaj te naśaren e Saracenon aj te listraven e Devlesqo limòri: “Dius lo vult! (o Devel gäja mangel)”. Miśto, but manuśa astarde kon jekh luno, kon jekh tover ja kilo, kon jekh xanro thaj and-o xaòso lile o drom e Palestinaqo. Sas o angluno Truśulmaripe, o Truśulmaripe e ćorrenqo. Phenel pes “Truśulmaripe” odolesqe so sa gadala manuśa, e “truśulutne”, suven sas penqe jekh truśul pe zeja. Dromal but lenθar mudardile (aj vi von mudarde averen, maśkar averenθe bute ʒuten and-e Germània) thaj agore aresle ʒi k-o res e dromesqo sadaj trin-śtar mìe ʒene p-o 1-to Avgùsto 1096 e Petroça Heremitoça k-o ćekat. Pe aver rig, vi e barvale raja thovde pra penqe pikhenθe suvdo truśul, lie drom maj palal e ćorrorrenθar aj aresle ʒi k-o İstanbùlo kaj kidisàjle p-o 23-to Decèmbra 1096 te ròden sar te keren o plàno, kaj te peraven e Saracenon. Akana but paśe si o jèkhto kontàkto maśkar-e Evropaqe manuśa thaj e proto-Rroma..

3-to KOTOR: SAR MALADILE E INDIAQE MANUŚA E EVROPAQE DASENÇAR

Te liparas ćèrra e situàcia an-o dùjto dopaś e 11-tone śeliberśesqo: sas but politikane ćingara an-e Paśutni Àzia. Pe jekh rig e Rumància zumavel sas te xutrel maj bare phuva thaj an-o b. 1045 astardas sas aj lias pesqe o purano śerutno fòro e Armeniaqo, o Ani. Ni aćhile ni 19 berś odothe, aj avile e Selćuklìe save vi von lie penqe o Ani an-o b. 1064 phagindoj, thabarindoj aj mudarindoj thaj naśarde e Rumanciaqi okupàcia. Pe aver rig, ćaćimasθe e Selćuklìe (sunnaqe) lie sas o Bagdad an-o b. 1055 thaj mestǎrde sas e Kalifes (sunnaqo vi vov) katar-e Buìdura (śiaqe) no trin-śtar berś maj palal e Fatimìdura (śiaqe) andar-o Egìpto astaren vi von krame o Bagdad (len dias va o Arslan al-Basisari). Cèrra a cèrra buxlǎren von penqe thana thaj astaren e mesmerigutni Palestìna an-o b. 1095 angla so te aresen an-o Jeruśalìmo, so len penqe tel-o śerutnipe e viziresqo e al-Afdhalesqo (armenikane originaθar) an-o b. 1098 – sar dikhlam maj anglal. But sig lenqe phuva aresen ʒi k-o Bejrùto aj Damask (Śàno) – viz o Jeruśalìmo aćhol andre an-o Egìpto. Si te dikhas maj dur sosqe si but vasno. Si e berśa kana avel o Truśulmaripe andar-e Evròpa ʒi k-e Paśutni Àzia aj ćhordǒn truśulutne karing-e Svùnto Phuv. Te na bistras so o maj baro paruvipe sas kana e Selćuklìe astarde o Manzikert 28-to Avgùsto 1071 aj odothar buxlǎrde penqe phuva but sig ʒikaj ućharde paśti sa e Cikni Azia, savi sas xasardi e Rumanciaqe. P-o than e Selćuklìe vazdine o devlèto e Rumaqo (ja e Konyaqo Devlèto, katar-o anav e śerutne forosqo: maj anglal o śerutno fòro sàsas Nikèa an-e b. 1081-97 aj maj palal dujśel berś Konya – ʒi k-o b. 1302) aj mekhle e Rumanciaqe sadaj nesave cikne phuva paś-e derǎv.

                      E Evropaqe dasa an-e Cikni Azia (Anatòlia) aj e Paśutni Disǒrig

Jekh manuś andar-e Sicìlia, bipinʒarde-anavesqo, mekhlas jekh pustik latinikanes “Gesta Francorum (So kerde e Frànkura)”, anda savi mothovel but andar-e Historia e dasenqi kana aresle an-e Cikni Azia. Sas vi avera, sar o Fulchèro andar-o Chartres ja o Radùlfo andar-o Caen, sol duj Francaqe gaʒe, vi von mothoven sar sas godo baro ratvalo mudarimasqo drom ʒi k-o Jeruśalaìm. Lenθar siklǒvas so e palutne ćorrorre Trusulutne nakhle p-e Aziaqi rig, mangle kòrkorre te ʒan te maren pen e Saracenonçar, ja śaj phenas e xoraxajençar. P-e bibaxt lenqe, e xoraxaja mudarde e palutne ćorrorren, save aresle an-o Cyuitis (jekh fòro paś-e Nikea – avdǐves İznik) an-e Septèmbra 1096 (e Nikèa sas vàʒe o śerutno fòro e Devletosqo).

P-e aver rig, cerra a cerra, avera truśulutne-raja aven, grùpe-grùpe an-o Fòro (İstanbul). nakhen prdal-e derǎv p-e Aziaqi rig aj an-o Maj 1097, phanden trujal e Nikèa (İznik) thaj astaren o fòro. Jekh a jekh astaren but fòrura thaj phiren anglal: Edèsa p-o 10-to Tirdaraj 1098, Antiòkia p-o 3-to Baredivaj 1098 (ama 10 dǐvesa maj palal e xoraxaja phanden e dasen andre!), Ma'arrat al-Numan p-o 12-to Decèmbra 1098 (phenel pes so odothe e dasa kiravde aj xale xoraxajenqo mas) aj Àrqa p-o 14-to Tirderaj 1099. E Evropaqe dasenqe phenel sas pes “franʒ” thaj ʒi akana e “franʒa” aćhile an-e purane paramìćǎ e thanesqe bare xalxale so xan e raklorren. Gadala “franʒa” agore aresen ʒi angl-o Jeruśalaìmo p-o 7-to Baredivaj odoberś, sadaj so and-o fòro, aba nas Selćuklìe, godolesqe so e Fatimìdura, jekh berś maj anglal (p-o 26-to Avgùsto 1098), avile sas palpale thaj naśarde sas len zoraça, astarindoj palem penqe o fòro, kaj arakhle Xorasanosqe aj Indiaqe manuśen. Godolesqe kana e truśultune, pala jekh ćhon kaj dikǎrde o fòro an-e bokh, astarde les p-o 15-to Źulaj 1099, nìmaj arakhle Selćuklien andre, sadaj – śaj pakǎs – Egiptosqe Fatimidon khetane e Xorasanosqe aj Indiaqe manuśençar. Sas but normal so akharde len savorren Egìptura, bidikhle kon si kon. Lenqi xoli nas te pinʒaren e ètnie, sadaj – pala duj phare berśa pharo maripe, te mudaren so maj bute duśmanon.

                                     Katar-e dokumentàcia an-e hipotèze

Sa so mothovdam ʒi akana si pinʒardo aj but pinʒardo an-e Història: o drom e truśulutno si pinʒardo śaj te phenas dǐves pal-o dǐves. Pe aver rig, ʒanas pal-o Càngas so sas manuśa andar-e India aj o Xorasano maśkar-e Selćulienqe xelade kana astarde o Manzikert. Maj palal keras jekh ekstrapolàcia: ʒikaj sas von an-o Manzikert an-o b. 1071, sosθar te na oven vi an-o Jeruśalaìmo 18 berś maj palal? Vaś-o Xorasàno, ʒanel pes so sas manuśa lesθar: sar e Siciliaqo bipinʒardo vi e duj gaʒe Franciaθar, savorre liparen o Xorasàno sar jekh durutno (barvalo) than katar aven e Selćuklìe. Ni liparen e India. Sosqe? Śaj te maras godǐ. Maj anglal, e India nas pinʒardi an-o 11-to śeliberś. Pinʒardi sàsas maj anglal, an-o durmutanipe, a maj palal bisterdili an-e Evròpa. Si duj argumèntura save den amen cèrra dud:

  1. a) e purane històrie liparen but ètnie: Arabon, Grekon, Sirianon, Armenon, Turkon, Khorden, Person thaj kola. Maśkar lenθe sas vi sèkte sar e Publìkura aj e Azimìtura. No si vi jekh aver anav anda savo naśti dikhas niekh ètnia ja sèkta: latinikanes Angulani ja Agulani. But manuśa rodle so śaj te oven thaj aba an-o b. 1932, o H. Gibb phendas so śaj te avel katar-e vòrba Gulam (bimeste no privileisarde xelade tel-e Selćuklìe – avgunes si arabikani vòrba vaś-o “terno raklo”) thaj e fòrma al-gulam ćaćes del an-e grekikane pronunciàcia aggulam thaj angulam, so śaj ovel angulan. Gadala gulàmura sas but tromane, urǎde an-o sastrn thaj zorale, laćhe xelade thaj ʒanas so maśkar lenθe sas vi “turkikane” manuśa aj vi manuśa Indiaθar (dikh opre). Athòska śaj pakǎs so e vòrba gulam ćaćes nas o anav e proto-Rromenqe, sadaj jekh buxli dùma savi andre kidel sas vi e bimeste proto-Rromen vi e “turkikane” bimesten, save seven sas an-e Selćuklienqi àrmia.   b) an-e “Gesta Francorum”, kana lipardǒn e Saracènura, Tùrkura thaj avera ètnie durutne phuvenθar, butivar phenel pes so “sas len but devela” – kana sarkon an-e Evròpa ʒanel sas but śukar so e xoraxaja pakǎn anda sadaj jekh devel, o Allah. Śaj drabaras mothomìćǎ sar: “xav sovli mat-o Muhammad thaj sa amare devela”, “mat-e patǐv sa amare devlenqi” ja “phenav tuqe mata sa amare devlenqe anava”. Kuśipe? Politikano xoxaipe kaj te iklǒn e duśmànura vàʒe maj bare palpalde? Kon ʒanel… a palem śaj te ovel so maśkar-e Saracènura, sas ćaćes jekhe-devlesqe xoraxaja no vi avera manuśa, bute-devlenqe, sar si Indiaqe manuśa – vàʒe maj but ʒi kaj ʒanas so e Selćuklìe mekhen sas e Indiaqe manuśen te dikǎren penqo purano pakǎpe.

Si phendam akana si sadaj hipotèza, no miazol p-o ćaćipe kana das godǐ so si jekh but laćhi eksplikàcia sosqe e Rromenqe gaći but berś phendilo “Egiptànura” – jekh maj laćhi eksplikàcia desar so phenel pes aćaral so e Rroma beśle anda nesave thana so akhardǒn sas “Cikno Egìpto” thaj godolesθar e Rroma lie o anav “andar-o Cikno Egìpto”, thaj vi “Egiptànura”. Maj logìko si so an-e konfùzia aj xaòso, so sas kana mudardile sa e manuśa an-o Jeruśalaìmo, e Rroma akhardile “Egiptànura” thaj maj palal dine penqo anav k-e cikne thana kaj beślǎrdile, desar so gadala thana, akhardine de maj anglal, “Cikne Egìptura” die penqo anav e Rromenqe…

                                              Anglune Rroma an-e Evròpa

O Truśulmaripe nas jekh but patǐvalo maripe: e “Gesta” mothovel amenqe sar verver grùpe paruven sas penqe durusta thaj nakhen sas katar jekh rig pe aver. But manuśa ni pakǎn sas e averen. Maj but paruven sas e Armènura aj Siriànura, no vi e Egiptànura zumavde te phandlǒn e dasençar mamuj-e Selćuklìe… Dur lenθar sas e patǐv… Jekh relàcia sas but vasni: sig pala so Evropaqe dasa (franʒa) beślǎrdile an-e Paśutni Àzia, e Venècia lias te kerel kinbikin e Selćukliençar, an-e zeja e Romaqe Papasqe, so ni kamel sas. No e love sas maj bare thaj phandile kaj te kinen aj te bikinen an-e Paśutne Aziaqe fòrura kaj sas but mangina andar-e durutni Àzia. Interesànto fàkto si so e anglune Rroma so si pinʒarde an-e Evròpa arakhlǒn an-e Veneciaqe phuva p-o (derǎvaqo) drom: Kipros, Navplio aj Motòni an-e Grèkia, Krìti aj ionikane muruśoja thaj vi e Raguzaqe Repùblika (o fòro Dubrovnik thaj nesave phuva trujal). Śaj pakǎs so e anglune Rroma aresle an-e Evròpa pe godo drom thaj ande o anav “Egiptànura” ʒi k-e Venècia, godolesqe so anda lenqe kana “Egiptànura” sas sades lenqo anav an-e Evropaqe ćhiba. E konfùzia sas vàʒe maj bari, godolesqe so sas de 600 berś maj anglal vi ćaće Egiptànura an-o Balkàno (avdǐves pinʒarde sar Balkano-Egiptànura ja Aśkalìe) thaj odolesqe so e Rroma, sar vi e Egiptànura, pinʒaren sas e magia sar psixologikani profèsia (dorakǎripe, drabaripe thaj kola) – so naśti biral sas e khangeri. Ni ʒanel pes so ondilo gadale Rromençar, śaj bilile maśkar gaʒenθe, śaj maśkar neve Rroma so avile pala lenθe an-e Evròpa an-o 14-to śeliberś, kana o cikno turkikano endaj Osmàno barilo thaj peravdas e Selćuklien, pala 200 berś Konyaqo devlèto, anda savo ʒivde aj butisàjle Rroma maśkar vi avera ètnie. Athòska avile gadala “neve” Rroma an-e Evròpa, nakhindoj prdal-o Balkàno. Von ni ʒanen sas e història e Egiptosqi (ja nas lenqe interesànto, ja ʒanen sas so “Egiptànura” nas lenqo anav an-e avera ćhiba) thaj kana e Evropaqe manuśa pućhle len “katar aven?” sas lenqe natural te phenen “andar-e India” thaj odolesθar arakhas sa e dokumèntacia maśkar-o berś 1422 thaj o berś 1630, kaj Rroma phene so aven Indiaθar. Maj palal palem bisterdǒl e Rromenqi ćaćutni origìna Indiaθar thaj buxlǒl palem e paramìći e Egiptosqi, verver interpretaciençar, godolesqe so kana e Rroma phenen sas “Indiaθar” nas reàkcia maśkar gaʒenθe (e Ìndia sas vàʒe bi pinʒardi) thaj kana phenen sas “Egipstosθar”, foran sas but źal aj simpatìa lenqe e gaʒenθar: sas pinʒardo o them vi andar-e Bìblia, vi anda-e ververa Truśulmarimàta. Normal si so e paramìći ućhardas sig o ćaćipe, no palem śaj pakǎs so e Ìndia ni bisterdili sa. Madikh so 150 berś naj lipardi an-e pustika, śaj pakǎs so e ʒantre manuśa liparen sas la an-o divàno kana den sas dùma jekh avreça.

Akana si e Rroma an-e Evròpa thaj śirdel e dokumentàcia savi mothovel berś pal-o berś sar sas lenqo ʒivipe pe amaro kontinènto…

Phralikanes

o Dr Marcel Kurtiade/Courthiade

Maśkarthemutni Rromani Ùnia & INALCO

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *